ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching, gedeponeerd handelsnaam van Martijn Regelink, lid van de Beroepsorganisatie CAT, tevens in het bezit van certificaat Hypnotherapeut uitgegeven door het Hypnose Instituut Nederland en gecertificeerd NLP Master Practitioner, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut en NLP-coach en Hypnosetrainer;

Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut/coach advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;

Koper: de persoon aan wie door de hypnotherapeut een dienst in de vorm van een (online) training of online Coachingsprogramma wordt verkocht;

Diensten; kunnen bestaan uit therapie/coaching, online therapie middels zelf te volgen online programma's, (online) hypnosetraining 

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut/coach wordt uitgeoefend;

Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.

 

Artikel 2: Algemeen

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld. Daarnaast biedt Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching tevens online coachingsprogramma's en live/online hypnosetrainingen aan. 

 

Artikel 3: Basis

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

 

Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens

Privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om gegevens van cliënt te beschermen. Om diensten  te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan cliënt te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van cliënt nodig. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verwerkt deze persoonsgegevens omdat gebruikgemaakt wordt van onze diensten en/of omdat deze door cliënt aan ons worden verstrekt. Dat geldt ook voor audio- en video opnamen van sessies.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits cliënt daarvoor is aangemeld
 • De afhandeling van de bestelling(en) en het informeren over het verloop daarvan;
 • Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen cliënt en Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht;
 • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
 • De verstrekking van informatie of aanbiedingen;
 • Indien cliënt dit wenst kunnen alle relevante gegevens die Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching noteert en op slaat in het cliënt dossier-programma en het afsprakensysteem dat gebruikt wordt door Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching worden opgevraagd en daar inzicht in worden verkregen. Info hierover kan cliënt tijdens het bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heeft cliënt in de dossiers van anderen geen toegang;
 •  De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor de therapeut als zorgaanbieder. De software waar Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching mee werkt voldoen aan de wettelijk privacy eisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Audio en of video opnamen zijn voor de kwaliteit van de sessies en kunnen ter ondersteuning van vervolgsessies worden gebruikt door de therapeut;

 De volledige pravacy-verklaring is te lezen op: https://martijnregelink.nl/privacy-policy


Artikel 5: Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching gerechtigd om 50% van de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

 

Artikel 6 Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching de cliënt mondeling of schriftelijk via de website mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

 

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, therapeutische geluidsopnames, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekt zijn.

 

Artikel 8: Betaling

Betaling aan Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voordat de eerste sessie plaatsvindt, of uiterlijk zeven dagen na factuurdatum, betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij, door omstandigheden welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

   

Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte:

 • dat Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medisch zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverleners en tevens
 • dat cliënt op de hoogte is dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines.
 •  dat de sessies van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geen vervanging zijn van de behandelingen van een arts en/of specialist.
 • dat cliënt geïnformeerd is dat de sessies van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
 • dat cliënt heeft begrepen dat de diensten van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching door cliënt op vrijwillige basis wordt aanvaard, zonder garanties.
 • cliënt duidelijk door Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling (en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
 • dat cliënt begrijpt dat coaching en hypnotherapie geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
 • dat cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.


Artikel 10 Privacy en cookie beleid website  

 • passief verstrekte informatie

Wanneer u een internetsite bezoekt, zijn bepaalde gegevens van u, zichtbaar voor beheerders van deze website. Dit geldt ook voor Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching. Voorbeelden van deze gegevens zijn: het IP-nummer van uw computer, het type besturingssysteem, de internetbrowser die u gebruikt en de ‘weg’ die u aflegt binnen de website. Deze gegevens identificeren dus de ‘machine’ en niet de persoon, en worden uitsluitend gebruikt om te zien welke pagina’s populair zijn en om de kwaliteit en de toegankelijkheid van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coachging te verbeteren.

 • cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website, door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Nagenoeg elke website maakt gebruik van cookies. Wanneer u martijnregelink.nl bezoekt, zullen zowel Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching als andere partijen cookies plaatsen. Cookies zorgen er voor, dat de navigatie door de website eenvoudig en probleemloos verloopt. Ook zorgen ze er voor, dat u niet elke keer opnieuw dezelfde informatie ontvangt of hoeft in te vullen. Ze maken het surfen dus eenvoudiger. De cookies die Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching gebruikt, zijn functioneel en statistisch van aard. Ze onthouden bijvoorbeeld wat er in uw winkelmandje zit, welk product u als laatste hebt bekeken en/of welke pagina’s u hebt bezocht. Via de cookies van andere (social media) partijen, zoals Facebook, kunt u de producten van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching ‘liken’. De cookies die Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching inzet, worden niet gebruikt om personen te identificeren en worden niet voor privacy schendende doeleinden gebruikt. Google Diensten. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst en de “ads”-dienst. Wij gebruiken deze diensten om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om gerichte advertenties te plaatsen op Google-producten die u gebruikt. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Indien u desondanks geen prijs op stelt op het gebruik van cookies, kunt u de ontvangst blokkeren in de toolbar van uw eigen browser. U kunt u ook afmelden voor het gebruik van Google-cookies door Instellingen voor advertenties van Google te bezoeken. U kunt zich ook afmelden voor cookies van een externe leverancier door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan of het gebruik van apparaat-ID's kunnen wijzigen in instellingen van hun apparaat.

Let op; indien u cookies weigert of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van martijnregelink.nl gebruik maken.

 • wijzigingen en vragen

Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching behoudt zich het recht voor, ons privacy- en cookie-beleid van tijd tot tijd aan te passen. Heeft u vragen over ons privacy- en cookie-statement? Neemt u dan contact met ons op


Artikel 11: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

 • Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching  zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Terra Nova is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

  Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Terra Nova via info@terranova.center. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.


Artikel 13: Medische disclaimers


 • De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de staf van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 • Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.Artikel 12: Wijzigingen in programma Retreats

 • Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docent wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching zorgt in dat geval voor een professionele vervanger.
 • Drugs- en alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
  De waarden van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Wij verwachten dat elke deelnemer zich hier aan houdt.
 • Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching staat voor Nieuwe Aarde. Wij zijn zuinig op deze Nieuwe Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching en de deelnemers.
 • Beeld- en portretrechten
 • Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP coaching behoud zich het recht om onder het aangegeven minimum deelnemers een retreat te annuleren. In dat geval zal het volledige aankoopbedrag volledig worden teruggestort op de rekening van de deelnemers. 
 • Coaches of trainers van Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching of ingehuurde partijen door Martijn Regelink Hypnotherapie & NLP Coaching kunnen tijdens retraites of opleidingsweken opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Opdrachtnemer heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en sociale media. Door deelname aan een live event geeft de Opdrachtgever/Deelnemer toestemming aan Opdrachtnemer om deze beelden te gebruiken.


Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via martijn@martijnregelink.nl of 06-2063-73363